Vakuutuksia. Piste.

 

Suomen Vahinkovakuutus Oy:n arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste

(20.1.2020 alkaen)

 

 

SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N ARVONTA- JA KILPAILUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

(20.1.2020 alkaen)

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Vahinkovakuutus Oy (Y-tunnus 2432824-6)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Suomen Vahinkovakuutuksen tietosuojavastaava

Osoite: Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo

Puhelinnumero: 010 3910 391

Sähköpostiosoite: tietosuoja@suomenvahinkovakuutus.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Pia-Maria Pesonen
Osoite: Lars Sonckin Kaari 12, 02600 Espoo
Puhelinnumero: 010 3910 391
Sähköpostiosoite: tietosuoja@suomenvahinkovakuutus.fi

 

Rekisteröidyt

Rekisterinpitäjän järjestämiin arvontoihin ja kilpailuihin osallistuvat henkilöt

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät  kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etunimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein

 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa
 • Suostumus voittajan etunimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa
 • Suostumus osallistujan vastauksen, kuvan tai muun sisällön julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötiedot 

 • Nimi ja yhteystiedot, kuten
  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • lähiosoite
 • Osallistujan kilpailuun toimittama vastaus, kuva tai muu sisältö

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen tai somekanavan kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Arvontaan tai kilpailuun osallistuminen on aina vapaaehtoista. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn sen perustuessa suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen päättää rekisterinpitäjän oikeuden käsitellä henkilötietoja sellaisiin käyttötarkoituksiin, joilla ei ole suostumuksen lisäksi muuta käsittelyn perustetta. Suostumuksen voi peruuttaa samassa paikassa kuin suostumus on annettu eli kilpailu- tai arvontalomakkeella tai sosiaalisen median kanavassa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen. Rekisterinpitäjä oikaisee virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asiakkaan perustellusta vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on pyydettäessä tietyin edellytyksin oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot konekielisessä muodossa.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

 • Käyntiosoite: Ratapihantie 9. 6 krs. 00520 Helsinki
 • Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
 • Vaihde: 029 56 66700, Fax: 029 56 66735
 • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterin tietojen suojaamiseen käytetään teknisiä ja organisatorisia suojauskeinoja, joita ovat mm. seuraavat:

 • Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
 • Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
 • Rekisteriä ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla.
 • Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.
 • Fyysinen asiakirja-aineisto säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa.
 • Rekisterin käyttöä valvotaan käyttöoikeuksien hallinnan avulla.
 • Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Finanssiala ry:n vahvistamia henkilötietojen käsittelyä finanssialalla koskevia käytännesääntöjä.